Ý nghĩa của từng số lượng tràng hạt trong phong thủy

Nhang trầm hương thiên mộc hương

Số lượng hạt được xâu vào tràng hạt không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều được xâu theo số lượng khác nhau như 1080 hạt , 108, 54, 42,… Mỗi còn số này trong phong thủy mang một ý nghĩa riêng biệt. Cùng đo sâu hơn vào từng ý nghĩa trong bài viết này nhé! Tràng hạt không chỉ được ưa chuộng riêng ở chùa, mà hiện nay được sử dụng làm vòng đeo tay rất thời thượng.

Trầm hương được biết đến với nhiều công dụng cho sức khỏe, tâm linh và phong thủy. Vì vậy trầm hương rất đắt giá. Tràng hạt được làm từ trầm hương còn mang lại nhiều ý nghĩa trong phật giáo.

1. Ý nghĩa của tràng hạt 1080 hạt

1080 hạt biểu thị cho thập giới, mỗi giới có 108 phiền não, hợp thành 1080 phiền não. Thập giới biểu thị cho 10 thế giới mê và ngộ, có thể phân thành 10 loại như sau :

(1) Cõi địa ngục. (2) cõi quỷ đói. (3) cõi súc sinh. (4) cõi Atula. (5) cõi người. (6) cõi trời. (7) cõi Thanh Văn. (8) cõi Duyên Giác. (9) cõi Bồ Tát. (10) cõi Phật.

2. Ý nghĩa của tràng hạt 108 hạt

Tràng hạt có 108 hạt là loại thường thấy nhất, biểu thị cho sự cầu chứng 108 Tam muội, đoạn trừ 108 phiền não, từ đó khiến cho thân tâm đạt đến trạng thái tịch tĩnh.

Nội dung của 108 phiền não có rất nhiều thuyết pháp khác nhau. 108 hạt tượng trưng cho 18 giới (lục trần, lục căn, lục thức).

Đem số 18 này nhân với 6 phiền não căn bản (tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến) thành 36. Lại phối với Tam thế quá khứ, hiện tại, tương lai, hợp thành 108 phiền não, giống như kinh nói.

vong-tay-tram-huong-108-hat-lao-nam
Trầm Hương Thiên Mộc Hương

3. Ý nghĩa của tràng hạt 54 hạt

54 hạt biểu thị cho 54 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát. Trong đó bao gồm: Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, lại cộng thêm tứ thiện căn vị, liệt kê như sau:

Thập tín:

(1) Tín tâm, (2) niệm tâm, (3) tinh tiến tâm, (4) tuệ tâm, (5) định tâm, (6) bất thoái tâm, (7) hộ pháp tâm, (8) hồi hướng tâm, (9) giới tâm, (10) nguyện tâm.

Thập trụ:

(1) Sơ phát tâm trụ, (2) trì địa trụ, (3) tu hạnh trụ, (4) sinh quý trụ, (5) phương tiện cụ túc trụ, (6) chính tâm trụ, (7) bất thoái trụ, (8) đồng chân trụ, (9) thiện pháp hạnh, (10) chân thực hạnh.

Thập hạnh:

(1) Hoan hỷ hạnh, (2) nhiêu ích hạnh, (3) vô sân hận, (4) vô tận hạnh, (5) ly si loạn hạnh, (6) thiện hiện hạnh, (7)vô trước hạnh, (8) tôn trọng hạnh, (9) thiện pháp hạnh, (10) chân thực hạnh.

Thập hồi hướng:

(1) Cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng, (2) bất hoạt hồi hướng, (3) đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, (4) chí nhất thiết xứ hồi hướng, (5) vô tận công đức tạng hồi hướng, (6) tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, (7) tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng, (8) chân như tướng hồi hướng, (9) vô phược vô trước giải thoát hồi hướng, (10) pháp giới vô lượng hồi hướng.

Thập địa:

(1) Hoan hỷ địa, (2) ly cấu địa, (3) phát quang địa, (4) diệm tuệ địa, (5) nan thắng địa, (6) hiện tiền địa, (7) viễn hành địa, (8) bất động địa, (9) thiện tuệ địa, (10) pháp vân địa.

Tứ thiện căn:

Chỉ trước khi kiến đạo, quán Tứ đế và tu hành 16 hạnh tướng để đạt đến 4 giai vị tu hành vô lậu thành vị, bao gồm: (1) Noãn vị, (2) định vị, (3) nhẫn vị, (4) thế đệ nhất vị.

4. Ý nghĩa của tràng hạt 42 hạt

42 hạt biểu thị cho 42 giai vị trong quá trình tu hành của Bồ Tát, bao gồm Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, Thập địa, Đẳng giác và Diệu giác.

Đẳng giác: còn gọi là Đẳng chính giác, chỉ về mặt nội dung và phật tướng, trên thực tế người tu hành còn kém một chút so với Phật. Nếu như muốn hiểu rõ, xin tham khảo Nhân vương Bát nhã Ba la mật kinh – Thụ trì phẩm do Cưu Ma La Thập (Diêu Tần) dịch.

Diệu giác: Chỉ phật quả cứu cánh giác hạnh viên mãn, Bồ Tát ở giai vị Đẳng giác đoạn trừ vô minh đắc được giai vị này.

5. Ý nghĩa của tràng hạt 36 hạt

36 hạt không có hàm nghĩa chính xác, thông thường để tiện cho việc mang theo bên mình, chia 108 hạt thành 3 chuỗi, mỗi chuỗi 36 hạt. Trong đó, hàm chứa nghĩa lý lấy tiểu thấy đại, cho nên nó tương đồng với 108 hạt.

6. Ý nghĩa của tràng hạt 27 hạt

27 hạt biểu thị cho 27 hiền vị của Tiểu thừa tu hành 4 hướng , 4 quả, tức là 18 vị hữu học của 4 hướng, 3 quả trước và 9 vị vô học của quả A La Hán.

7. Ý nghĩa của tràng hạt 21 hạt

21 hạt biểu thị của 21 giai vị, bao gồm: Thập địa, Thập ba la mật và quả Phật. Thập địa đã được giới thiệu ở mục 54 hạt, ở đây không nhắc lại. “Quả Phật” chỉ đạt đến quả vị thành Phật cứu cánh nhất.

8. Ý nghĩa của tràng hạt 18 hạt

Tục gọi là “thập bát tử”. Trong đó, “Thập bát” chỉ “Thập bát giới”, tức lục căn, lục trần, lục thức.

Lục căn: (1) nhãn, (2) nhĩ, (3) tỵ, (4) thiệt), (5) thân, (6) ý.

Lục trần: (1) sắc trần, (2) thanh trần, (3) hương trần, (4) vị trần, (5) xúc trần, (6) pháp trần.

Lục thức: (1) nhãn thức, (2) nhĩ thức, (3) tỵ thức, (4) thiệt thức, (5) thân thức, (6) ý thức.

9. Ý nghĩa của tràng hạt 14 hạt

14 hạt biểu thị Bồ Tát Quán Âm cùng với tất thảy chúng sinh trong thập phương, Tam thế, 6 cõi đồng nhất bi ngưỡng, khiến cho chúng sinh đạt được 14 công đức vô úy.

Mua chuỗi tràng hạt uy tín ở đâu?

Thiên Mộc Hương tự hào là nhà sản xuất các sản phẩm trầm hương sạch ĐỘC QUYỀN của Cổng Thông tin Phật Giáo thuộc Giáo hội Phật Giáo Việt Nam.
Với sứ mệnh đồng hành tại các sự kiện thuộc Cổng thông tin Phật Giáo – Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mang văn hóa tín ngưỡng Phật giáo lan tỏa đến cộng đồng. Là đứa con của Phật giáo, Thiên Mộc Hương đặt sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn cố gắng không ngừng để mang đến những sản phẩm Nhang Trầm Hương sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe.
vòng tay trầm hương 108 hạt lào - nam
vòng tay trầm hương 108 hạt lào – nam

 Thiên Mộc Hương Cam kết

  • An toàn cho Sức Khỏe
  • 100% tự nhiên được chứng nhận bởi trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh (CASE)
  • Nói KHÔNG với nhang không rõ nguồn gốc.
  • Nói KHÔNG với hóa chất độc hại

 

 

 

 

 

 

One thought on “Ý nghĩa của từng số lượng tràng hạt trong phong thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *