4 điều cần biết về Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư là cái tên không còn xa lạ với Phật Tử. Ngài đã ban phát 12 đại nguyện cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinh. Ngài cứu giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử. Ngài có nhiều thập hiệu và công đức ngài vô lượng. Hãy tham khảo bài viết này nhé! Để có thêm được 4 thông tin quan trọng dưới đây về Đức Phật Dược Sư.

Đức Phật Dược Sư là ai?

1. Tên gọi

Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah. Gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “Về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly. Tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”. Phật Dược Sư có bổn nguyện thanh tịnh. Nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài. Và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Cũng như các Đức Phật trong mười phương, Đức Dược Sư có đầy đủ thập hiệu. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật-Thế Tôn.

2. Bổn nguyện của ngài

Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức; nhờ trong khi tu hành Bồ tát đạo phát 12 đại nguyện giải trừ hết thảy bệnh khổ cho chúng sinh. Khiến họ đầy đủ căn lành và hướng về giải thoát. Nên khi thành Phật; Ngài trụ ở thế giới Tịnh lưu ly, trang nghiêm như thế giới Cực lạc. Cùng với 2 vị Đại Bồ tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sinh.

Bổn nguyện của Đức Phật Dược Sư là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau.

Đức Phật Dược Sư
Đức Phật Dược Sư

12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư

1. Nguyện khi Ta thành đạo Bồ-đề, thân đầy đủ ba mươi hai tướng tốt, hào quang sáng khắp vô lượng thế giới, khiến các chúng sinh cũng được như Ta.

2. Nguyện khi Ta thành Phật, trong ngoài sáng chói hơn ánh sáng mặt trời, tự tại làm Phật, khiến các chúng sinh ở chỗ tối tăm đều nhờ ơn khai thị.

3. Nguyện khi Ta thành Phật, đầy đủ vô lượng phương tiện trí tuệ, làm cho chúng sinh đầy đủ các món thọ dụng nơi thân tâm.

4. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu các chúng sinh tu theo tà đạo đều xoay về chánh đạo; hàng Nhị thừa thì đều hướng về Nhất thừa.

5. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh theo giáp pháp của Ta mà tu hành, thì đều được hoàn hảo, dù có phạm giới mà nghe đến tên Ta thì cũng trở thành thanh tịnh giới khỏi phải sa vào ác đạo.

6. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh nào có thân thể hèn yếu hay xấu sa, đui điếc hay câm ngọng, một phen nghe tên Ta, niệm tên Ta thì được khỏi bệnh, lại được tốt đẹp khôn ngoan.

Đức Phật Dược Sư
12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư

7. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu có chúng sinh không bà con thân thuộc; nghèo thiếu ốm đau, không ai giúp đỡ, mà nghe được tên Ta thì thân tâm yên lành quyến thuộc giúp đỡ cho, đến chứng đạo Bồ-đề.

8. Nguyện khi Ta thành Phật, các nữ nhân thường bị khinh dể thấp kém, nếu nghe được tên Ta thì bỏ thân nữ nhân, thành tướng trượng phu cho đến chứng quả.

9. Nguyện khi Ta thành Phật, thì các chúng sinh thoát vòng ma đạo ác kiến, về nơi chánh đạo, tu Bồ-tát hạnh mau chứng đạo Bồ-đề.

10. Nguyện khi Ta thành Phật, nếu chúng sinh bị pháp vua trừng trị, trói buộc đánh đập, giam vào ngục tối, cắt xẻ v.v. mà nghe tên Ta thì đều thoát khỏi.

11. Nguyện khi Ta thành Phật; những chúng sinh bị đói khát, cầu ăn mà tạo nghiệp dữ, nếu nghe tên Ta, chuyên niệm thọ trì, thì Ta trước hết cấp cho món ăn được no đủ, sau nói pháp khiến họ tu hành được hoàn toàn an vui.

12. Nguyện khi Ta thành Phật, những chúng sinh nghèo không có áo mặc; muỗi mòng chích đốt, nóng lạnh, ngày đêm khổ sở. Nếu nghe tên Ta chuyên niệm thọ trì; thì Ta theo tâm mong cầu ấy khiến được đầy đủ y phục hoa hương.

Hình tượng Đức Phật Dược Sư

Ngài có một mặt, hai tay, thân màu sắc xanh lưu ly. Đức Dược Sư Phật an toạ trong tư thế Kim Cương; trên bảo toà nguyệt luân, hoa sen. Ngài có 32 tướng tốt và tám mươi vẻ đẹp. Ngài khoác trên mình ba tấm y giải thoát. Tay phải trong thế Thí nguyện ấn trì giữ thảo dược. Tay trái để ngửa trì giữ bình bát chứa đựng thần dược đem diệu cam lồ diệt trừ vô lượng tật khổ cho chúng sinh. Mong muốn thành tựu viên mãn mọi tâm nguyện của chúng sinh.

Đức Phật Dược Sư phát 12 đại nguyện cứu độ các tật khổ của hết thảy chúng sinh. Thực tướng của các bệnh khổ này là do căn bản vô minh. Ngài cứu giúp chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử cho nên tôn xưng Ngài là Đại Dược Vương Phật hay Vương Thiện Đạo.

Ý nghĩa khi sử dụng tượng Đức Phật Dược Sư

Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số. Tùy theo nghiệp lực; căn tánh của chúng sanh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa. Đức Phật Dược Sư Lưu Ly là 1 trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình.

Chính vì vậy, khi ta thờ cúng tượng Đức Phật Dược Sư sẽ được ngài giáo hóa và đưa ta thoát khỏi phiền não khổ đau và có cuộc sống an lạc.

Tượng Đức Phật Dược Sư
Tượng Đức Phật Dược Sư

Bức tượng Phật chế tác bằng đá, lưu ly, trầm hương,… Tiêu biểu được làm từ trầm hương nguyên chất là kết quả của sự kết hợp tinh tế giữa tư tưởng tôn giáo và nghệ thuật. Tượng Phật Trầm Hương để được tạo ra phải chọn lọc từ những thân cây Dó Bầu. Loại cây này phải nhiều năm tuổi để tạo sự bóng bẩy và cứng chắc. Bên ngoài Tượng Phật được bao bọc bởi lớp trầm tốc tạo hương thơm nhẹ dịu, thoang thoảng. Trầm hương mang đến nhiều ý nghĩa trong tâm linh; phong thủy và cả cho sức khỏe.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *